107

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là trường đại học đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCL ngày 30 tháng 01 năm 2016 và Quyết định số 11/QĐ-KĐCL ngày 23 tháng 3 năm 2016, vào sổ cấp Giấy chứng nhận số 01/GCN-CSGD.

1_GCN_DHSP_DHDN_1Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng là trường đại học đầu tiên trong cả nước được cấp Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục, công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có giá trị trong 5 năm.

Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN là cơ sở kiểm định đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động theo Quyết định số 5128/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2014. Hiện nay, cả nước có 4 trung tâm kiểm định được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động, trong đó có Trung tâm KĐCLGD – Đại học Đà Nẵng là Trung tâm kiểm định đầu tiên của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *