Giới thiệu

k1

          Là một trong những đơn vị nòng cốt của Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, Phòng kế hoạch tài chính đã đồng hành cũng những thăng trầm của Nhà trường suốt 40 năm qua. Năm 1977, khi Trường ĐH Sư phạm còn là Cơ sở Cao đẳng Sư phạm trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn, Phòng chỉ mới là một tổ với tên gọi Tổ Tài vụ. Từ những năm 1984 đến 1990, bộ máy tổ chức của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng có sự điều chỉnh và Tổ tài vụ được đổi tên thành Phòng tài vụ. Sau khi Trường Đại học Sư phạm trở thành đơn vị đại học thành viên của ĐH Đà Nẵng vào năm 1994, bộ phận tài vụ được biên chế với tên gọi Tổ Tài vụ, trực thuộc Phòng Hành chính tổng hợp. Đến năm 1997, Tổ tài vụ tách ra thành một đơn vị độc lập với tên gọi là Tổ Tài vụ. Năm 2014, theo Quy chế Đại học vùng mới, Phòng chính thức đổi tên thành Phòng Kế hoạch – tài chính.

     Phòng Kế hoạch –Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch và quản lý các nguồn kinh phí theo qui định của Nhà nước, của Đại học Đà Nẵng và của Trường Đại học Sư phạm. Các nhiệm vụ chủ yếu của Phòng bao gồm: Tổ chức công tác lập dự toán, kế toán, báo cáo quyết toán hằng năm các nguồn kinh phí theo qui định của Nhà nước; Quản lý việc tiếp nhận, sử dụng và quyết toán theo quy định Nhà nước các nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp, nguồn thu phí lệ phí và nguồn thu sự nghiệp khác; Quản lý theo qui chế của Nhà trường các hoạt động đào tạo có thu, phần đóng góp nghĩa vụ của các Trung tâm và dịch vụ. Báo cáo quyết toán các nguồn thu sự nghiệp theo năm học; Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo dõi, ghi chép theo yêu cầu nghiệp vụ đúng với qui định của Nhà nước..

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Chịu trách nhiệm quản lý tài chính, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sửa chữa, chống xuống cấp và xây dựng mới cơ sở vật chất.
 • Đáp ứng mọi chế độ chính sách cho cán bộ công chức, sinh viên trong toàn trường.
 • Giúp lãnh đạo trường quản lý chặt chẽ và đúng luật về các khoản thu chi tài chính.

Hiện nay, số lượng cán bộ viên chức làm việc tại phòng là 05 người, hầu hết đều tốt nghiệp chuyên ngành kế toán. Trong những năm qua, với sự nỗ lực làm việc của các CBVC, tập thể Phòng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được các thành tích 05 năm liền được Hiệu trưởng tặng giấy khen vì đã có thành tích hòan thành tốt nhiệm vụ năm học và được Giám đốc ĐH Đà Nẵng tặng giấy khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong quá trìính xây dựng và phát triển của Nhà trường giai đọan 1975-2015.

k2

 

1. Trưởng phòng kiêm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thanh
 • Điện thoại:
 • Email:

k3

a, Chức năng:

 • Quản lý các cán bộ viên chức, phân công công tác từng thành viên trong Phòng.
 • Căn cứ vào các kế hoạch thống kê chi tiết của các đơn vị có liên quan để lập kế hoạch năm về thu chi tài chính, phân phối kinh phí cho các hoạt động khác nhau của Trường.
 • Trực tiếp phụ trách kinh phí đào tạo không chính qui và học phí của sinh viên.
 • Kiểm tra, ký duyệt các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng đào tạo liên kết.
 • Duyệt và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch về sửa chữa, mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn.
 • Có quyền độc lập chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 • Từ chối việc kiểm tra kế toán nếu xét thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với qui định trong các văn bản pháp luật về kế toán.
 • Yêu cầu các phần hành liên quan trong Phòng cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, số liệu liên quan đến công việc kế toán, giám sát tài chính và tập hợp chứng từ để báo cáo quyết toán .
 • Động viên các cá nhân không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công tác một cách tốt nhất.
 • Đề xuất với Nhà trường về tình hình nhân sự trong Phòng theo đúng luật định.
 •  Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 •  Đề xuất khen thưởng CBVC của Phòng, giải quyết chế độ chính sách đối với CBVC Trường.
 • Tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

2. Kế toán theo dõi và thanh toán các khoản chi thường xuyên, kế toán Kho bạc, Ngân hàng, kế toán các dự án, các trung tâm trực thuộc trường, kế toán bảo hiểm cho cán bộ và sinh viên:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Bạch Tuyết
 • Điện thoại: 0989 983 240
 • Email:

k4

a, Chức năng:

 • Thực hiện qui trình kế toán tại các Kho bạc từ nguồn ngân sách của Bộ cấp cho Trường.
 • Đề xuất các phương án sử dụng kinh phí của Trường có hiệu quả nhất.
 • Kiểm soát mức độ chính xác, hợp lý trên các chứng từ, hoá đơn thanh toán nhằm thực hiện việc thu chi theo đúng qui định và không sai sót.
 • Kiểm tra, thực hiện thanh toán các khoản chi mua máy móc thiết bị.
 • Từ chối thanh toán các hoá đơn, chứng từ không rõ ràng và hợp lệ.
 • Báo cáo các khoản thanh toán theo định kỳ theo đúng qui định kế toán hiện hành.
 • Yêu cầu các phần hành liên quan cung cấp số liệu phục vụ cho công việc ghi sổ sách kế toán.
 • Yêu cầu kế toán qũy đối chiếu số liệu.
 • Yêu cầu các cá nhân, đơn vị hoàn tất các chứng từ thủ tục nhằm hoàn tất công tác khoá sổ hằng năm theo đúng qui định.
 • Thực hiện chức năng cộng tác viên bảo hiểm.
 • Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 • Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn.

Kế toán theo dõi các nguồn thu học phí chính quy, kế toán theo dõi tiền lương và các khoản thanh toán cá nhân, kế toán thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác:

 • Họ và tên: Trần Thị Minh Lựu
 • Điện thoại: 0168 663 919
 • Email: minhluutvsp@gmail.com

 k5a, Chức năng:

 • Đề xuất với Trưởng phòng về công tác quản lý hiệu quả nguồn tài chính từ lương, các khoản phụ cấp, quĩ học bổng, sinh hoạt phí cho sinh viên.
 • Thực hiện đúng qui trình thu học phí chính quy, yêu cầu nộp đúng thời hạn.
 • Thực hiện và theo dõi thuế thu nhập cá nhân của CBVC đúng quy định hiện hành Nhà nước.
 • Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 • Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn

Kế toán công sản, kế toán vật tư, kế toán theo dõi các nguồn học phí không chính quy:

 • Họ và tên: Phạm Thị Giang Thanh
 • Điện thoại:
 • Email

k6a, Chức năng:

 • Kiểm tra, theo dõi máy móc thiết bị, tài sản cố định trong Nhà trường.
 • Yêu cầu sinh viên đóng học phí đúng hạn và đúng qui định.
 • Yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu phục vụ cho công việc đảm nhiệm.
 • Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 • Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn.

 

 

 

 

 

Thủ quỹ, kế toán theo dõi các hợp đồng đào tạo liên kết ngoài trường, kế toán theo dõi thanh toán tiền giảng đại học:

 • Họ và tên: Thái Thị Ngọc Vỹ
 • Điện thoại: 0935 676 404
 • Email: vythaingoc@gmail.com

k7a, Chức năng:

 • Từ chối xuất quĩ cho các khoản tài chính khi không có phiếu chi đầy đủ chữ ký theo yêu cầu.
 • Hướng dẫn kế toán tại các Trung tâm liên kết đào tạo với Trường thực hiện theo đúng qui định việc thu học phí và quyết toán kinh phí theo đúng hợp đồng đã ký.
 • Theo dõi và thanh toán tiền giảng đại học đúng quy định.
 • Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 • Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn