Mục tiêu, chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Năm học 2014-2015

[embeddoc url=”http://khtc.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2016/03/Muc_Tieu_Chat_Luong.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

 

  1. Đảm bảo 100% CBVC của Phòng hiểu biết về Sứ mạng, Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng của Trường và  Mục tiêu chất lượng của Phòng;
  2. 100% cán bộ viên chức của Phòng được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; được tham dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo được Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT và Nhà trường tổ chức;
  3. Đảm bảo thu, chi đúng đối tượng, đúng hạng mục và đáp ứng kịp thời cho hoạt động của Trường;
  4. 100% cán bộ viên chức của Phòng đạt danh hiệu lao động tiên tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  5. 100% cán bộ viên chức trong Nhà trường hài lòng về hoạt động phục vụ tài chính của Phòng đối với các hoạt động của Nhà trường.
  6. Sử dụng tốt phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm quản lý học phí, phần mềm quản lý công sản, phần mềm quản lý thuế, đảm bảo 100% dữ liệu được an toàn và bảo mật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của Phòng.

                                                                                      

                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                          Nguyễn Thị Hồng Thanh