Quy trình Quản lý học phí sinh viên

[embeddoc url=”http://khtc.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2016/03/QT720_02_QL_Hoc_Phi.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

 1. MỤC ĐÍCH:

– Việc xây dựng, thực hiện và duy trì hướng dẫn công việc này nhằm đảm bảo việc thu học phí được thực hiện đúng qui định và đúng thời hạn.

– Qui trình qui định các nội dung công việc cần thiết trong việc quản lý thu học phí của Phòng Kế hoạch – Tài chính – Trường Đại học Sư Phạm ĐHĐN.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Hướng dẫn công việc này áp dụng cho các hoạt động thu học phí của sinh viên hệ chính qui và phi chính qui đang học tập tại Trường, Phòng Kế hoạch – Tài chính và các phòng, khoa có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện qui trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT:

3.1. Định nghĩa:

3.3.1. Tín chỉ: là đơn vị được dùng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 hoặc 40 tiết thực tập, thí nghiệm, thảo luận.

3.3.2. Học phần: là lượng kiến thức tương đối tron vẹn bao gồm một hay một số không lớn tín chỉ, được giảng dạy trong một học kỳ. Mỗi học phần được ký hiệu bằng một mã số riêng. Có 02 nhóm: nhóm học phần bắt buộc (SV phải học) và nhóm học phần tự chọn (SV được lựa chọn với sự hướng dẫn của khoa). Học phần tích luỹ là học phần có điểm thi đạt từ 5 trở lên; số tín chỉ của học phần đó được gọi là số tín chỉ tích luỹ.

3.2. Từ viết tắt:

 • BGD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • BGH: Ban Giám hiệu
 • KTHP: Kế toán thu học phí
 • P.KHTC: Phòng Kế hoạch – Tài chính
 • P.ĐT: Phòng Đào tạo
 • P.CTSV: Phòng Công tác sinh viên
 • SV: Sinh viên
 1. VĂN BẢN PHÁP LÝ:

– Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng trong các đơn vị sự nghiệp có thu;

– Thông tư số 46/2001/TTLB/BTC-BGDĐT ngày 20/6/2001 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT về hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính qui trong các trường và cơ sở đào tạo công lập;

– Qui chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng ban hành theo quyết định số 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012 của Giám đốc ĐHĐN;

–  Phụ lục qui chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Sư Phạm-ĐHĐN ban hành theo quyết định số 558/QĐ-ĐHSP ngày 11/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư Phạm