Quy trình quản lý tài chính

[embeddoc url=”http://khtc.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2016/03/QT751_08_QL_Tai_Chinh.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

1. MỤC ĐÍCH:

– Qui định trách nhiệm, phương pháp thực hiện công việc; minh bạch hóa các thủ tục trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

– Qui trình qui định các nội dung công việc cần thiết trong việc quản lý tài chính của Phòng Kế hoạch – Tài chính – Trường Đại học Sư Phạm – ĐHĐN.