Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 


D. Phân công nhiệm vụ
1. Trưởng phòng kiêm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thanh
 • Điện thoại:
 • Email:


a, Chức năng:
 • Quản lý các cán bộ viên chức, phân công công tác từng thành viên trong Phòng.
 • Căn cứ vào các kế hoạch thống kê chi tiết của các đơn vị có liên quan để lập kế hoạch năm về thu chi tài chính, phân phối kinh phí cho các hoạt động khác nhau của Trường.
 • Trực tiếp phụ trách kinh phí đào tạo không chính qui và học phí của sinh viên.
 • Kiểm tra, ký duyệt các chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, các hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng đào tạo liên kết.
 • Duyệt và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch về sửa chữa, mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn.
 • Có quyền độc lập chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 • Từ chối việc kiểm tra kế toán nếu xét thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra trái với qui định trong các văn bản pháp luật về kế toán.
 • Yêu cầu các phần hành liên quan trong Phòng cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, số liệu liên quan đến công việc kế toán, giám sát tài chính và tập hợp chứng từ để báo cáo quyết toán .
 • Động viên các cá nhân không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công tác một cách tốt nhất.
 • Đề xuất với Nhà trường về tình hình nhân sự trong Phòng theo đúng luật định.
 •  Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 •  Đề xuất khen thưởng CBVC của Phòng, giải quyết chế độ chính sách đối với CBVC Trường.
 • Tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
2. Kế toán theo dõi và thanh toán các khoản chi thường xuyên, kế toán Kho bạc, Ngân hàng, kế toán các dự án, các trung tâm trực thuộc trường, kế toán bảo hiểm cho cán bộ và sinh viên:
 • Họ và tên: Hoàng Thị Bạch Tuyết
 • Điện thoại: 0989 983 240
 • Email:


a, Chức năng:
 • Thực hiện qui trình kế toán tại các Kho bạc từ nguồn ngân sách của Bộ cấp cho Trường.
 • Đề xuất các phương án sử dụng kinh phí của Trường có hiệu quả nhất.
 • Kiểm soát mức độ chính xác, hợp lý trên các chứng từ, hoá đơn thanh toán nhằm thực hiện việc thu chi theo đúng qui định và không sai sót.
 • Kiểm tra, thực hiện thanh toán các khoản chi mua máy móc thiết bị.
 • Từ chối thanh toán các hoá đơn, chứng từ không rõ ràng và hợp lệ.
 • Báo cáo các khoản thanh toán theo định kỳ theo đúng qui định kế toán hiện hành.
 • Yêu cầu các phần hành liên quan cung cấp số liệu phục vụ cho công việc ghi sổ sách kế toán.
 • Yêu cầu kế toán qũy đối chiếu số liệu.
 • Yêu cầu các cá nhân, đơn vị hoàn tất các chứng từ thủ tục nhằm hoàn tất công tác khoá sổ hằng năm theo đúng qui định.
 • Thực hiện chức năng cộng tác viên bảo hiểm.
 • Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 • Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn.
3. Kế toán theo dõi các nguồn thu học phí chính quy, kế toán theo dõi tiền lương và các khoản thanh toán cá nhân, kế toán thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác:
 • Họ và tên: Trần Thị Minh Lựu
 • Điện thoại: 0168 663 919
 • Email: minhluutvsp@gmail.com


a, Chức năng:
 • Đề xuất với Trưởng phòng về công tác quản lý hiệu quả nguồn tài chính từ lương, các khoản phụ cấp, quĩ học bổng, sinh hoạt phí cho sinh viên.
 • Thực hiện đúng qui trình thu học phí chính quy, yêu cầu nộp đúng thời hạn.
 • Thực hiện và theo dõi thuế thu nhập cá nhân của CBVC đúng quy định hiện hành Nhà nước.
 • Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 • Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn
4. Kế toán công sản, kế toán vật tư, kế toán theo dõi các nguồn học phí không chính quy:
 • Họ và tên: Phạm Thị Giang Thanh
 • Điện thoại:
 • Email


a, Chức năng:
 • Kiểm tra, theo dõi máy móc thiết bị, tài sản cố định trong Nhà trường.
 • Yêu cầu sinh viên đóng học phí đúng hạn và đúng qui định.
 • Yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu phục vụ cho công việc đảm nhiệm.
 • Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 • Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn.
5. Thủ quỹ, kế toán theo dõi các hợp đồng đào tạo liên kết ngoài trường, kế toán theo dõi thanh toán tiền giảng đại học:
 • Họ và tên: Thái Thị Ngọc Vỹ
 • Điện thoại: 0935 676 404
 • Email: vythaingoc@gmail.com


a, Chức năng:
 • Từ chối xuất quĩ cho các khoản tài chính khi không có phiếu chi đầy đủ chữ ký theo yêu cầu.
 • Hướng dẫn kế toán tại các Trung tâm liên kết đào tạo với Trường thực hiện theo đúng qui định việc thu học phí và quyết toán kinh phí theo đúng hợp đồng đã ký.
 • Theo dõi và thanh toán tiền giảng đại học đúng quy định.
 • Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 • Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn
global free content
Một số hình ảnh về Trường (Phòng KHTC)
global banners
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây